معما!!

معمایصدحیوان

فرض کنید شما یک هزار تومان دارید و می خواهید که 100 صد تا گوسفند ، گاو و شتر بخرید. از هر سه نوع این حیوان ها باید خریده بشه ...

قیمت گوسفند یک تومان است

قیمت گاو ده تومان است

و قیمیت شتر سی تومان است

حالا شما باید صد تا از این سه نوع حیوان بخرید که تعداد این حیوان ها بیشتر و یا کمتر از صد تا نشه پول شما هم نباید کم و زیاد بشه ...

به زبان ساده تر با این یک هزار تومان باید 100 صد تا از هر سه نوع حیوان بخرید ...

اصلا مهم نیست که از هر حیوان چند تا می خرید فقط باید از هر سه تا حیوان باشه و جمع کل حیواتات هم 100 صد تا بشه ...

معماییکدلاری

سه نفر در هتلی یک اتاق می گیرند ، هتلدار بابت یک شب کرایه اتاق 75 دلار از آنها می گیرد ، ولی بعدا متوجه می شود که اشتباه کرده است و بایست 70 دلار می گرفته است. او 5 دلار به پیشخدمت هتل می دهد که برای مسافران ببرد. پیشخدمت فکر می کند که سه نفر نمیتوانند 5 دلار را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند. پس تصمیم می گیرد 3 دلار به آنها بدهد و 2 دلار را برای خودش بردارد ...

بعدا پیشخدمت با خود فکر می کند که هر یک از مسافران 24 دلار (یعنی 25 دلار منهای 1 دلار ) برای کرایه اتاق پرداخت کرده اند و خودش هم 2 دلار دارد ...

این می شود 74 دلار 74=2+24×3

یک دلار دیگر چه شده است؟

معمایمعاملهاسبها

شخصی دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به مبلغ 600000 ششصد هزار تومان فروخت ...

روی یکی از آنها 20% بیست درصد سود کرد و روی دومی 20% بیست درصد ضرر کرد ...

آیا این شخص در این معامله سود برده است یا ضرر کرده است یا هیچکدام؟

معمای صفحه شطرنج نامتناهی

صفحه شطرنجی رو در نظر بگیرید که از طرف راست و بالا نامتناهی است ...

می خواهیم تمام اعداد طبیعی رو در هر سطر و هر ستون بنویسیم به طوری که در هر سطر تمام اعداد طبیعی را داشته باشیم و در هر ستون هم همین طور ...

اعداد در هر سطر و هر ستون نباید تکراری بیایند.

معمای تقسیم و جمع ساده

عدد 30 سی را به نیم تقسیم کنید و عدد 10 ده را به حاصل آن اضافه کنید ...

چه عددی به دست می آید؟

معمای حداقل تعداد تخم مرغهای زن روستائی

یک زن روستائی یک سبد تخم مرغ به میدان می برد که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که پای اسب یک سوار به سبد تخم مرغ زن خورد و بیشتر تخم مرغ ها شکست. اسب سوار از زن روستائی پوزش خواست و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد.

اسب سوار: مادر جان چند تا تخم مرغ داشتی؟

زن روستائی: نمی دانم ! ، اما وقتی آنها را دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی پنج تا پنج تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی می ماند ، اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمی ماند.

اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغ های زن روستائی را داد.

سوال: کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستائی میتوانست در سبد داشته باشد چند تا بود؟

معمای دنباله ریاضی!

جای خالی رو با یه عدد مناسب پرکنید:
...-91-48-25-12-6-2-1

معما خیلی جالب

3 تا دانشجو بودن که نفری 15 تومن پول داشتن . با این پول میرن تلویزیون میخرن (3*15=45) .بعد از اینکه از مغازه میرن بیرون صاحبمغازه متوجه میشه که قیمت تلویزیون 40 تومن بوده 5 تومن میده به شاگردش که بره بهدانشجوا پس بده .شاگرد نفری 1 تومن پس میده واز اونجا که دستش کج بوده 2 تومن دیگشممیزاره جیب خودش.15-1=14 پس هر کس 14 تومن پول داده.حالا 14*3=42 بعلاوه اون 2تومنی که شاگرد پیچوند 42+2=44

من با چه کسی دوست هستم؟

در جمعی شخصشماره ی 1 با یک نفر دوست هست شخص شماره ی 2 با دو نفر دوست هست و شخص شماره ی 3 باسه نفر از ما دوست هست و...شخص شماره ی 10 با ده نفر از ما دوست هست.
من با چندنفر دوست هستم؟

سرشماری

یک مأمور آماربه در خانه ای رفت و از صاحب خانهاطلاعات آماری را پرسید و از صاحب خانه پرسید که چند فرزند دارد و هر کدام چند سالههستند. صاحب خانه گفت سه فرزند دارد و حاصل ضرب اعداد سن آنها 36 و حاصل جمع آنهااز پلاک همسایه بغلی دو واحد کمتر است. مأمور آمار نگاهی به پلاک همسایه انداخت وبه صاحبخانه گفت با این اطلاعات من نمیتوانم سن بچه های شما را حدس بزنم لطفاًبیشتر راهنمایی کنید. صاحب خانه گفت فرزند بزرگم کلاس موسیقی می رود. مأمور آمار همتشکر کرد و سن بچه ها را در دفترثبت کرد و رفت!
بچه ها چندساله بوده اند؟

معما سن عروس

یک زن و شوهر بیست و یک سال پیش زمانی که با همازدواج کردند سن شوهر سه برابر سن زن بود !!
(
هزار ماشاالله ! چه خوش اشتهاامروز سن او دو برابر سن زن اش است . زن در روز عروسی چند ساله بود؟

یک معمای سخت

یک بی گناه به جرم قتل نکرده می افته زندان
بعضی از شاهدا راست میگفتند بعضی هام دروغ

تعداد رای ها مساوی بود

قاضیگفت دو تا برگه ور می داریم رو یکی مینویسیم اعدام روی یکی مینویسیم آزادی

بعدیکی شونو مجرم ور می داره اگر اعدام بود اعدام میشه اگر نبود هم که آزاد میشه

زندانی از یجا خبر دار میشه که روی هر دو کاغذ اعدام نوشته شده

چی کار کنهتا آزاد شه؟؟؟

معمای اعداد

از صفر تاصد چند تا ۹وجود دارد؟

الف)۱                                 ب)۱۹                             ج)۲۰                             د)۹

معمای هوش ریاضی¤¤¤¤¤¤¤

1.به چهارمین روز هفته چهارشنبه بگویند صحیح است یا چار شنبه؟

2.آن چه کلمه ای است که با سواد ترین آدم ها آن را غلط مینویسند؟

3.سه مساوی نه(9) و هفت (7) با پنج(5) مساوی است معلوم کنید چرا؟

4. حسنی املا داشت همه را قلط نوشت ولی بیست گرفت چطور ممکن است؟

5.کدام یک ا زدو جمله زیر صحیح تر است؟(است یا هست)
زرده تخم مرغ سفید است
زرده تخم مرغ سفید هست

6.ده و ده بیست نمیشود پنجاه تا به آن اضافه کنید یازده خواهد شد آن چیست؟

جواب سوالات معمای هوش ریاضی: متن زیر را با موس آبی کنید:

...1. چهارمین روز هفته که سه شنبه است...
2. خودِ کلمه ی غلط
3. از نظر تعداد حروف با هم مساوی اند
4. یه نفر دیگه 20 گرفته... توی سوال که نگفته حسنی 20 گرفت، گفته ولی 20 گرفت...  (اسم اونی که 20 گرفته ولی بوده)
5. هیچ کدوم. زرده اصولا زرده
6. 10 و 10 دقیقه، اگه 50 دقیقه بره روش میشه ساعت 1
...

/ 0 نظر / 19 بازدید