وزن فیل =وزن پشه

      وزن فیل = وزن پشه    


ادعا:
وزن فیل = وزن پشه


اما چه طور این ادعا را ثابت کنیم :
اگر x وزن فیل و y وزن پشه باشدو قرار دهیم   

آن گاه:


از ضرب این رابطه ها خواهیم داشت:

 


در نتیجه :


 


با اضافه کردن  به دو طرف داریم :


و لذا

بنابراین

 

پس


و این یعنی

                          ((وزن پشه = وزن فیل))
/ 0 نظر / 30 بازدید